ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ

Обявление на Заповед № 497/ 25.07.2018г.

Община Каварна на основание чл. 124 б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) обявява, че е издадена Заповед № 497 от 25.07.2018г. на кмета на община Каварна, с която е разрешено изработването на Подробен устройствен план- план за застрояване (ПУП- ПЗ) за имот с идентификатор 35064.203.78 по КККР на гр. Каварна, община Каварна, област Добрич.