ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ

Обявление на Заповед № 501/ 26.07.2018г.

Община Каварна на основание чл. 124 б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) обявява, че е издадена Заповед № 501 от 26.07.2018г. на кмета на община Каварна, с която е разрешено изработването на Подробен устройствен план- план за застрояване (ПУП- ПЗ) за УПИ XV в кв. 62 по регулационния план на гр. Каварна, община Каварна, област Добрич.