ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ

Публичен търг с явно наддаване на 28.08.2018 год. от 14:00 часа в залата на община Каварна

Община Каварна обявява на 28.08.2018 год. от 14:00 часа в залата на община Каварна на втори етаж – стая № 209

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

за отдаване под наем на част от поземлен имот в с. Крупен, общ. Каварна, за селскостопанска обработка, за срок от 5 (пет) стопански години – 2018 г./2019 г., 2019 г./ 2020 г., 2020 г./ 2021 г., 2021 г./ 2022 г. и 2022 г./ 2023 г. до прибиране на реколтата.
Обект на търга е част от поземлен имот с идентификатор № 40049.501.66 по КККР на с. Крупен, община Каварна, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване, с площ от 3306кв.м, целия с площ по скица на СГКК – гр. Добрич от 4306кв.м.
Началната тръжна цена на обекта на търга е 165,30лв. без ДДС на година.
Тръжните документи се закупуват от касата на общината на ул. „Добротица” № 26, до 17.00 часа на 22.08.2018год., като цената на един комплект е 10.00 лв.
Депозитната вноска, представляваща 10% от началната тръжна цена, в размер на 16,53лв. се внася на касата на Община Каварна, ул. „Добротица” № 26 или по сметка на община Каварна в ЦКБ АД гр. Добрич, BIC код СЕСВВGSF с/ка BG 59 СЕСВ 979033 G4 066400 СЕСВВGSF до 17:00 часа на 23.08.2018 год.
Срока за подаване на тръжните документи е до 17:00 часа на 24.08.2018 г. в деловодството на община Каварна, ул. „Добротица” № 26.
Необходими документи за участие:
1. Квитанция за закупени тръжни книжа.
2. Вносна бележка за внесен депозит.
3. Декларация, че участникът е запознат с условията на търга, извършил е оглед на обекта и го приема във вида съществуващ към момента на огледа и е съгласен с клаузите на договора.
4. Декларация, че участникът няма непогасени задължения към отдел „МДТ” при община Каварна.
5. Актуално удостоверение от НАП, че участникът няма непогасени задължения към държавата.
6. Нотариално заверено пълномощно, в случай че кандидатът се представлява от пълномощник.

Справки на тел.: 0570/8-18-19.