ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ

Съобщение за инвестиционно предложение на „ДЪЛБОКА” ООД

Във връзка с чл. 6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, Община Каварна съобщава на  обществеността и засегнатите лица, че обществен достъп до информацията по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, за инвестиционно предложение за „Основен ремонт и реконструкция на съществуващо предприятие за преработка на двучерупчести, черупчести, риба и други хидробионати от аквакултури и риболов”, в сградата с идентификатор 07257.28.618.2, в землището на с.Българево, общ. Каварна с Възложител  „ДЪЛБОКА” ООД, гр. Варна ще бъде осигурен в сградата на Общинска администрация Каварна, стая 309  всеки работен ден от 08.00 до 17.00 часа в периода от 07.10.2016г.  до 21.10.2016 г. вкл.
       
Възражения и становища от заинтересованите лица могат да се подават в деловодството на Община Каварна, гр.Каварна, ул. „Добротица” № 26 и в РИОСВ – Варна, гр.Варна, ул. „Ян Палах” № 4.