ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ

Община Каварна обявява публичен търг с явно наддаване на 15.07.2020 година от 13:30 часа в заседателната зала на първи етаж в сградата на община Каварна

За отдаване под наем на земеделска земя от ОПФ на община Каварна в землището на с. Иречек с начин на трайно ползване НИВИ с обща площ от 58,761 дка, за срок от три стопански години от 2020 г./2021 г. до  2022 г./ 2023 г. Началната тръжна годишна наемна цена на имотите обект на търга  е 4700,88 лева без ДДС.
Тръжните документи се закупуват от касата на общината всеки работен ден до 09.07.2020г., като цената е 10.00 лв. и се получават от стая № 206 в сградата на община Каварна на ул.”Добротица”№ 26. 
Депозитната вноска в размер на 470,09 лева да постъпи до 17.00 ч. на 10.07.202 0г. по сметка на община Каварна в ”ЦКБ” АД гр. Добрич BIC код СЕСВВGSF с/ка BG 59 СЕСВ 979033 G4 066400 СЕСВВGSF.
Срока за подаване на заявлението с приложените документи е всеки работен ден, до 17.00 ч. на 13.07.2020 г. в деловодството на община Каварна.
Оглед – всеки работен ден от 09.00 ч. до 16.00 ч.
Необходими документи за участие:
1. Квитанция за закупени тръжни книжа. 
2. Вносна бележка за внесен депозит.
3. Декларация, че участникът е запознат с условията на търга, извършил е оглед на обекта и го приема във вида съществуващ към момента на огледа и е съгласен с клаузите на договора. 
4. Декларация, че участникът няма непогасени задължения към отдел „МДТ” при община Каварна, общината, Държавен фонд земеделие, Държавен поземлен фонд, общински поземлен фонд и за земи по чл.37в, ал.3, т.2 от ЗСПЗЗ. 
5. Актуално удостоверение от НАП, че участникът няма не погасени задължения към държавата. 
6. Нотариално заверено пълномощно, в случай че кандидатът се представлява от пълномощник.
 
Справки на тел.: 0570/ 8-18-19.