Обявление за издадена Заповед № 460/15.06.2020 г. на кмета на община Каварна

Община Каварна на основание чл. 124б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че е издадена  Заповед № 460/15.06.2020 г. на кмета на община Каварна, с която се разрешава изработването на проект за изменение на подробно устройствен  план – план за регулация и изработване на подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПРЗ) за УПИ III, кв. 5, по регулационния план на с. Могилище, общ. Каварна, изразяващо се в разделянето му на 2 (два) УПИ и последващо изработване на план за застрояване за всеки от тях.