Заповед № 452/12.06.2020 г. на кмета на община Каварна относно уведомяване за настъпването на етап „Восъчна зрялост” на житните култури на територията на Община Каварна

 

 

ЗАПОВЕД

 

№ 452/12.06. 2020 г.

 

                                                   

 

 

На основание чл. 44, ал. 1 т. 1 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 4, ал. 4 от Наредба № 8121з-968 от 10.12.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи във връзка с писмо наш вх. № РД-15-1256/08.06.2020 г. на директора на Областна дирекция „Земеделие” Добрич относно уведомяване за настъпването на етап „Восъчна зрялост” на житните култури

 

                                                            Н А Р Е Ж Д А М:

 

  1. Обявявам настъпването на етап „Восъчна зрялост” на посевите от житни култури на територията на община Каварна.
  2.  Да не се допуска паленето на открит огън, тютюнопушенето и паркирането на моторни превозни средства в площите с посеви и на разтояние по-малко от 50 метра до тях, от настъпването на восъчна зрялост до окончателното прибиране на реколтата и изораване на стърнищата.
  3.  Не се разрешава в земеделски земи палене на стърнища и други растителни отпадъци и използването на открити огнеизточници.
  4.  Водачите на земеделска техника да спазват установените правила и норми на пожарна безопасност.
  5.  При складиране или съхраняване на открито в земеделските земи грубите фуражи (слама, сено и др.) да се обособят на фигури с единично тегло до 200 т и в групи до 600 т върху терен, почистен от растителни отпадъци с разтояние между фигурите на по-малко от 15 м, между групите не по-малко от 50 м, на разтояние не по-малко от 10 м от пътища и 50 м  от горски насаждения с пожарозащитни ивици с ширина най-малко 5 метра.
  6.  Физическите и юридическите лица, осъществяващи дейности в земеделските земи са длъжни да изпълняват разпоредбите на раздел III от Наредба № 8121з-968 от 10.12.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи.

 

Заповедта да се оповести чрез интернет страницата на община Каварна и да се изпрати на кметовете и кметските наместници на населените места, и на началника на РС „ПБЗН” – Каварна за контрол по изпълнението.

 

 

 

ЕЛЕНА БАЛТАДЖИЕВА                     

Кмет на Община Каварна