Уведомление до собствениците на пчели и пчелни семейства

Във връзка с чл. 8, ал. 2 от Наредба № 13 от 26.08.2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Ви уведомяваме за провеждане на растителнозащитни мероприятия в землището на гр. Каварна, както следва:
В периода от 02.07.2020 г. до 03.07.2020 г. от 06:00 до 15:00 часа „Сийуайнс“ АД, гр. София ще проведе третиране на ЛОЗЯ с продукти за растителна защита / препарат ТИОВИТ ДЖЕТ срещу брашнеста мана в доза 0,2 %/дка с карантинен срок 15 дни и  КОПРАНТОЛ  ДУО срещу мана в доза 100 гр./дка  с карантинен срок 15 дни.
Третирането ще се извърши в имоти с №№ 35064.43.12, 35064.43.13, 35064.43.74 и 35064.43.75 в землището на гр. Каварна, отстоящи от населеното място на 10 км. 
За организирането и провеждането на растителнозащитните мероприятия отговаря лицето: Веселина Касабова.