Уведомление до собствениците на пчели и пчелни семейства

Във връзка с чл. 8, ал. 2 от Наредба № 13 от 26.08.2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Ви уведомяваме за провеждане на растителнозащитни мероприятия в землището на гр. Каварна, както следва:
В периода от 02.07.2020 г. до 03.07.2020 г. от 06:00 до 14:00 часа ЗП Райчо Иванов, гр. Добрич ще проведе третиране на ЛОЗЯ с продукти за растителна защита/препарат КОРСЕЙТ срещу мана в доза 150 гр. с карантинен срок 20 дни , БАЙФИДАН срещу брашнеста мана в доза 15 мл. с карантинен срок 21 дни и  ВЪЗТАК срещу гроздов молец в доза 12,5 мл.  с карантинен срок 14 дни.
Третирането ще се извърши в имоти с №№ 00430076, 00430078 и 00430079, в землището на гр. Каварна, отстоящи от населеното място на 5 км. и в имоти с №№ 01160043, 01160044 и 01180033, в землището на гр. Каварна, отстоящи на 8 км. от населеното място.
За организирането и провеждането на растителнозащитните мероприятия отговаря лицето: Иван Пантелеймонов.