Уведомление до собствениците на пчели и пчелни семейства

Във връзка с чл. 8, ал. 2 от Наредба № 13 от 26.08.2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Ви уведомяваме за провеждане на растителнозащитни мероприятия в землището на гр. Каварна, както следва:

На 20.06.2020 г. от 20:00 до 22:00 часа Георги Колев ще проведе третиране на ПИПЕР – полско производство, ДОМАТИ – полско производство и ПАТЛАДЖАН – полско производство с продукт за растителна защита/препарат, инсектицид ДЕНА ЕК, при доза 50 мл/дка с карантинен срок 3 дни.

Третирането ще се извършва в землището на гр. Каварна на обща площ 70,3 дка. в масив 35064-377-6-4 пипер на открито 37 дка., 377-7-8 домати на открито 23,3 дка. и 377-7-7 патладжан 10 дка., отстоящи от населеното място на 5 км., отстояние от съседно селище на с. Селце 3 км., срещу вредители: нощенки (mamestra brassicae), зелева  нощенка, листни бълхи, трипси, tenthredinoidea – растителноядни оси, листни въшки, белокрилки, дървеници, царевичен стълбопробивач, листояди (cassida spp. – касида), молци, мухи.

За организирането и провеждането на растителнозащитните мероприятия отговаря лицето: Георги Колев.