Уведомление до собствениците на пчели и пчелни семейства

Във връзка с чл. 8, ал. 2 от Наредба № 13 от 26.08.2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Ви уведомяваме за провеждане на растителнозащитни мероприятия в землището на гр. Каварна, както следва:
В периода от 20.07.2020 г. до 21.07.2020 г. от 06:00 до 14:00 часа фирма „СИЙУАЙНС“ АД ще проведе третиране на ЛОЗЯ с продукт за растителна защита/препарат, фунгицид МЕВАЛОН при доза 400 мл./дка. с карантинен срок 3 дни.
Третирането ще се извършва в землището на гр. Каварна в ПИ № 35064.43.12 – 48 дка., ПИ № 35064.43.13 – 9,5 дка., ПИ № 35064.43.74 – 30 кв. и ПИ № 35064.43.75 – 28 кв., отстоящи от населеното място на 10 км., отстояние от съседно селище на 10 км., срещу сиво гниене.
За организирането и провеждането на растителнозащитните мероприятия отговаря лицето: Веселина Касабова.