Съобщение за инвестиционно предложение на ЗП Петър Атанасов

Във връзка с чл. 6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, Община Каварна съобщава на обществеността и засегнатите лица, че обществен достъп до информацията по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, за инвестиционно предложение за „Изграждане на нов тръбен кладенец“ в ПИ № 48828.501.114, в землището на с. Могилище, общ. Каварна, област Добрич с възложител ЗП Петър Атанасов ще бъде осигурен в сградата на Общинска администрация Каварна, стая 309 всеки работен ден от 08.00 до 17.00 часа в периода от 13.01.2021 г. до 27.01.2021 г. вкл.
Възражения и становища от заинтересованите лица могат да се подават в деловодството на Община Каварна, гр.Каварна, ул. „Добротица” № 26 и в РИОСВ – Варна, гр.Варна, ул. „Ян Палах” № 4.