Съобщение от отдел „Местни данъци и такси“

Във връзка с т. 79 от Указание ДДС № 09/23.12.2016 г.,  в изпълнение на т. 34 от Указание ДДС № 4/2016 г., съгласно която дейностите по администриране и отчитане на местни данъци и такси в общините следва да се организират по начин, който да създава идентичност на подаваната в МФ информация по реда на чл. 5а от Закона за местните данъци и такси и данните от касовите отчети по реда на чл. 133 от Закона за публичните финанси, на 30.12.2016 г. в 11:00 ч. приключва събирането на местни данъци и такси включително в брой, чрез ПОС-терминално устройство, което гарантира своевременното внасяне на постъпилите суми по банковата сметка на общината и своевременното отчитане и осчетоводяване на платените суми по сметки/партиди/ на задължените лица и по видове местни данъци/такси.