Съобщение от отдел "Местни данъци и такси" до ВЛАСС- СТЕФАН СТЕФАНОВ ЕТ

Изх. № 32/06.07.2017 г.


ДО
ВЛАСС- СТЕФАН СТЕФАНОВ ЕТ
Адрес за кореспонденция:
гр. Каварна
ул. „България “ № 29, бл. Карвуна, вх. Г, ет. 2, ап. 5
представляващ: Стефан Стефанов


СЪОБЩЕНИЕ


 На основание чл. 32 ал. 4 от ДОПК, в 14-дневен срок от обявяването следва да се явите в общинска администрация Каварна на адрес: гр. Каварна, ул. „ Добротица” № 26,  етаж 1, стая 103 при  главен специалист Теодора Стефанова за връчване на Акт за установяване на задължения  № 3290-1/02.06.2017 г.
След изтичане на указания срок акта ще се счита за редовно връчен.

 


ОРГАН ПО ПРИХОДИТЕ:
/ Теодора Стефанова/

 

Дата на поставяне: 06.07.2017 г.
Дата на сваляне: 21.07.2017 г.