Съобщение от отдел "Местни данъци и такси" до ВАЛЕНТИН АЛЕКСИЕВ ПАНАЙОТОВ

 

Изх. № 28/07.06.2017 г.

 

 

ДО

ВАЛЕНТИН АЛЕКСИЕВ ПАНАЙОТОВ

Адрес за кореспонденция:

гр. Каварна

ул. „Здравец“ № 3, ет. 2

 

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

 

На основание чл. 32 ал. 4 от ДОПК, в 14-дневен срок от обявяването следва да се явите в общинска администрация Каварна на адрес: гр. Каварна, ул. „ Добротица” № 26,  етаж 1, стая 103 при  главен специалист Теодора Стефанова  за връчване на Акт за установяване на задължения  № 3249-1/22.05.2017 г.

След изтичане на указания срок акта ще се счита за редовно връчен.

 

 

 

 

ОРГАН ПО ПРИХОДИТЕ:

 / Теодора Стефанова/

 

 

 

Дата на поставяне: 07.06.2017 г.

Дата на сваляне: 22.06.2017 г.