Съобщение от отдел "Местни данъци и такси" до СС ПЛАНТ ХАЙЪР ООД

 

Изх. № 33/10.07.2017 г.

 

 

ДО

СС ПЛАНТ ХАЙЪР ООД

Адрес за кореспонденция:

гр. Балчик

ул. „Петър Берон“ № 1

представляващ: Кристин Анн Маклойн

 

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

 

На основание чл. 32 ал. 4 от ДОПК, в 14-дневен срок от обявяването следва да се явите в общинска администрация Каварна на адрес: гр. Каварна, ул. „ Добротица” № 26,  етаж 1, стая 103 при  инспектор Димитричка Колева за връчване на Акт за установяване на задължения  № 3323-1/12.06.2017 г.

След изтичане на указания срок акта ще се счита за редовно връчен.

 

 

 

 

ОРГАН ПО ПРИХОДИТЕ:

 / Димитричка Колева/

 

 

 

Дата на поставяне: 10.07.2017 г.

Дата на сваляне: 25.07.2017 г.