Съобщение от отдел "Местни данъци и такси" до НИКАЛЪС ЧАРЛС АНТЪНИ ЯНГ

Изх. № 2/24.02.2017 г.


ДО
НИКАЛЪС ЧАРЛС АНТЪНИ ЯНГ
Адрес за кореспонденция:
гр. Каварна
ул. „ Делфин” № 1, бл. 2, ет. 6, ап. 16 


СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл. 32 ал. 4 от ДОПК, в 14-дневен срок от обявяването следва да се явите в общинска администрация Каварна на адрес: гр. Каварна, ул. „ Добротица” № 26,  етаж 1, стая 103 при  главен специалист Теодора Стефанова за връчване на Акт за установяване на задължения  № 2805-1/29.02.2017 г.
След изтичане на указания срок акта ще се счита за редовно връчен.

 


ОРГАН ПО ПРИХОДИТЕ:
/ Теодора Стефанова /

 

Дата на поставяне: 24.02.2017 г.
Дата на сваляне: 13.03.2017 г.