Съобщение от отдел "Местни данъци и такси" до ХАВИЕР ГАРСИЯ ДЕЛ АМО

Изх. № 24/31.05.2017 г.

 

 

ДО

ХАВИЕР ГАРСИЯ ДЕЛ АМО

Адрес за кореспонденция:

гр. Каварна

ул. „Делфин“ №  1, бл. 2, ет. 4, ап. 10

 

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

 

 На основание чл. 32 ал. 4 от ДОПК, в 14-дневен срок от обявяването следва да се явите в общинска администрация Каварна на адрес: гр. Каварна, ул. „ Добротица” № 26,  етаж 1, стая 103 при  главен специалист Теодора Стефанова  за връчване на Акт за установяване на задължения  № 3224-1/17.05.2017 г.

След изтичане на указания срок акта ще се счита за редовно връчен.

 

 

 

 

ОРГАН ПО ПРИХОДИТЕ:

/ Теодора Стефанова/

 

 

 

Дата на поставяне: 31.05.2017 г.

Дата на сваляне: 15.06.2017 г.