Съобщение от отдел "Местни данъци и такси" до КЕВИН СТЮАРД ЛИН

 

Изх. № 5/17.03.2017 г.

ДО

КЕВИН СТЮАРД ЛИН

Адрес за кореспонденция:

общ. Каварна

гр. Каварна

ул. „Делфин” № 1, бл. 5, ет. 4, ап. 7

 

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

 

На основание чл. 32 ал. 4 от ДОПК, в 14-дневен срок от обявяването следва да се явите в общинска администрация Каварна на адрес: гр. Каварна, ул. „ Добротица” № 26,  етаж 1, стая 103 при  инспектор Димитричка Стефанова за връчване на Акт за установяване на задължения  № 2764-1/08.02.2017 г.

 След изтичане на указания срок акта ще се счита за редовно връчен.

 

 

ОРГАН ПО ПРИХОД

  / Димитричка Стефанова /

 

Дата на поставяне: 17.03.2017 г.

Дата на сваляне: 31.03.2017 г.