Съобщение от отдел" Местни данъци и такси" до ИВО АНГЕЛОВ ДИМИТРОВ

 

Изх. № 27/05.06.2017 г.

 

 

ДО

ИВО АНГЕЛОВ ДИМИТРОВ

Адрес за кореспонденция:

гр. София

ул. „БАБУНА  ПЛАНИНА“ №2, ет. 3

 

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

 

На основание чл. 32 ал. 4 от ДОПК, в 14-дневен срок от обявяването следва да се явите в общинска администрация Каварна на адрес: гр. Каварна, ул. „ Добротица” № 26,  етаж 1, стая 103 при  главен специалист Теодора Стефанова  за връчване на Акт за установяване на задължения  № 2884-1/14.03.2017 г.

 След изтичане на указания срок акта ще се счита за редовно връчен.

 

 

 

 

ОРГАН ПО ПРИХОДИТЕ:

 / Теодора Стефанова/

 

 

 

Дата на поставяне: 05.06.2017 г.

Дата на сваляне: 20.06.2017 г.