Съобщение от отдел "Местни данъци и такси" до ГО ФАИК ХУА

Изх. № 23/30.05.2017 г.

 

 

ДО

ГО ФАИК ХУА

Адрес за кореспонденция:

гр. Каварна

ул. „Простор“ №  7, бл. „ Хоризонт“, ет. 2, ап. 23-С2

 

 

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл. 32 ал. 4 от ДОПК, в 14-дневен срок от обявяването следва да се явите в общинска администрация Каварна на адрес: гр. Каварна, ул. „ Добротица” № 26,  етаж 1, стая 103 при  главен специалист Теодора Стефанова  за връчване на Акт за установяване на задължения  № 3193-1/04.05.2017

След изтичане на указания срок акта ще се счита за редовно връчен.

 

 

 

 

ОРГАН ПО ПРИХОДИТ

 / Теодора Стефанова/

 

 

 

Дата на поставяне: 30.05.2017 г.

Дата на сваляне: 14.06.2017 г.