Съобщение от отдел "Местни данъци и такси" до ФРОСТИ ЛТД ЕООД

 

Изх. № 26/02.06.2017 г.

 

 

ДО

ФРОСТИ ЛТД  ЕООД

Адрес за кореспонденция:

с. Влади Тричков

общ. Своге

ж.к. махала  „Голяма Лъка“, кв. 3 35

 

 

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл. 32 ал. 4 от ДОПК, в 14-дневен срок от обявяването следва да се явите в общинска администрация Каварна на адрес: гр. Каварна, ул. „ Добротица” № 26,  етаж 1, стая 103 при  инспектор Димитричка Колева  за връчване на Акт за установяване на задължения  № 3127-1/24.04.2017

След изтичане на указания срок акта ще се счита за редовно връчен.

 

 

 

 

ОРГАН ПО ПРИХОДИТЕ:

 / Димитричка Колева/

 

 

 

Дата на поставяне: 02.06.2017 г.

Дата на сваляне: 19.06.2017 г.