Съобщение от отдел "Местни данъци и такси" до ДЕРМОТ МАККАН

Изх. № 1/15.02.2017 г.

ДО
ДЕРМОТ МАККАН
Адрес за кореспонденция:
общ. Каварна
с. Топола
КК „Калиакрия” бл. 1, ап. 45, ет. 3

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл. 32 ал. 4 от ДОПК, в 14-дневен срок от обявяването следва да се явите в общинска администрация Каварна на адрес: гр. Каварна, ул. „ Добротица” № 26,  етаж 1, стая 103 при  инспектор Димитричка Колева за връчване на Акт за установяване на задължения  № 2724-1/25.01.2017 г.
След изтичане на указания срок акта ще се счита за редовно връчен.

ОРГАН ПО ПРИХОДИТЕ:
/Димитричка Колева /


Дата на поставяне: 15.02.2017 г.
Дата на сваляне: 02.03.2017 г.