Съобщение от отдел "Местни данъци и такси" до БГ ИНВЕСТ ООД

Изх. № 22/30.05.2017 г.


ДО
БГ ИНВЕСТ  ООД
Адрес за кореспонденция:
гр. Варна
район Одесос
бул. „Мария Луиза“ № 21, ап. офис 2


СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл. 32 ал. 4 от ДОПК, в 14-дневен срок от обявяването следва да се явите в общинска администрация Каварна на адрес: гр. Каварна, ул. „ Добротица” № 26,  етаж 1, стая 103 при  инспектор Димитричка Колева  за връчване на Акт за установяване на задължения  № 3068-1/10.04.2017 г.
След изтичане на указания срок акта ще се счита за редовно връчен.

 


ОРГАН ПО ПРИХОДИТЕ:
 / Димитричка Колева /

 

Дата на поставяне: 30.05.2017 г.
Дата на сваляне: 14.06.2017 г.