Съобщение на отдел "Местни данъци и такси " до ТЪКЪРС ЕООД

Изх. № 20/07.10.2016 г.


ДО
ТЪКЪРС  ЕООД
Адрес за кореспонденция:
гр. Варна, район Одесос
ул. „Цар Калоян” № 22, ап.2, ет. 2
Представлявано от:  Андрю Робърт Тъкър

 


СЪОБЩЕНИЕ


На основание чл. 32 ал. 4 от ДОПК, в 14-дневен срок от обявяването следва да се явите в общинска администрация Каварна на адрес: гр. Каварна, ул. „ Добротица” № 26,  етаж 1, стая 103 при  инспектор Севджан Велиева за връчване на Акт за установяване на задължения  № 2383-1 / 10.08.2016 г.
След изтичане на указания срок акта ще се счита за редовно връчен.

 


ОРГАН ПО ПРИХОДИТЕ:
                                          / Севджан Велиева  /

 

Дата на поставяне: 07.10.2016 г.
Дата на сваляне: 21.10.2016 г.