Съобщение на отдел "Местни данъци и такси " до СЪНИ БИЙЧ ХОЛИДЕЙЗ ЕООД

Изх. № 19/29.09.2016 г.


ДО
СЪНИ БИЙЧ ХОЛИДЕЙЗ  ЕООД
Адрес за кореспонденция:
гр. София
бул. „Петко Каравелов” № 34, ап. 5
Представлявано от: Наталия Николова

 


СЪОБЩЕНИЕ


 На основание чл. 32 ал. 4 от ДОПК, в 14-дневен срок от обявяването следва да се явите в общинска администрация Каварна на адрес: гр. Каварна, ул. „ Добротица” № 26,  етаж 1, стая 103 при  инспектор Димитричка Колева за връчване на Акт за установяване на задължения  № 2267-1 / 25.05.2016 г.
След изтичане на указания срок акта ще се счита за редовно връчен.

 


ОРГАН ПО ПРИХОДИТЕ:
                                          / Димитричка Колева  /

 

Дата на поставяне: 29.09.2016 г.
Дата на сваляне: 13.10.2016 г.