Съобщение на отдел "Местни данъци и такси" до Найтингейл Ко ЕООД,представлявано от : Мариан Валлели

Изх. № 14/03.08.2016 г.

ДО
НАЙТИНГЕЙЛ КО  ЕООД
Адрес за кореспонденция:
гр. Балчик
в.з. „Изгрев”, ул. „Десета” № 7
Представлявано от: Мариан Валлели

СЪОБЩЕНИЕ

 На основание чл. 32 ал. 4 от ДОПК, в 14-дневен срок от обявяването следва да се явите в общинска администрация Каварна на адрес: гр. Каварна, ул. „ Добротица” № 26,  етаж 1, стая 103 при  инспектор Севджан Велиева за връчване на Акт за установяване на задължения  № 2266-1/25.05.2016 г. След изтичане на указания срок акта ще се счита за редовно връчен.


ОРГАН ПО ПРИХОДИТЕ:
                                 / Севджан Велиева  /

 

Дата на поставяне: 03.08.2016 г.
Дата на сваляне: 18.08.2016 г.