Съобщение на отдел "Местни данъци и такси " до Красимир Николов Сараджелиев

Изх. № 21/09.11.2016 г.


ДО
КРАСИМИР НИКОЛОВ САРАДЖЕЛИЕВ
Адрес за кореспонденция:
гр. Каварна
ул. „Васил Левски” № 51
Представлявано от:  

 

СЪОБЩЕНИЕ


На основание чл. 32 ал. 4 от ДОПК, в 14-дневен срок от обявяването следва да се явите в общинска администрация Каварна на адрес: гр. Каварна, ул. „ Добротица” № 26,  етаж 1, стая 103 при  главен специалист Теодора Стефанова за връчване на Акт за установяване на задължения  № 2503-1/30.09.2016 г.
След изтичане на указания срок акта ще се счита за редовно връчен.

 


ОРГАН ПО ПРИХОДИТЕ:
                                          / Теодора Стефанова  /

 

Дата на поставяне: 09.11.2016 г.
Дата на сваляне: 23.11.2016 г.