Съобщение на отдел "Местни данъци и такси" до Ивайло Стоянов Иванов


Изх. № 28/20.12.2016 г.


ДО
ИВАЙЛО СТОЯНОВ ИВАНОВ
Адрес за кореспонденция:
с. Божурец
общ. Каварна
ул. „Първа” № 7


СЪОБЩЕНИЕ


 На основание чл. 32 ал. 4 от ДОПК, в 14-дневен срок от обявяването следва да се явите в общинска администрация Каварна на адрес: гр. Каварна, ул. „ Добротица” № 26,  етаж 1, стая 103 при  главен специалист Теодора Стефанова за връчване на Акт за установяване на задължения  № 2603-1/10.11.2016 г.
След изтичане на указания срок акта ще се счита за редовно връчен.

 


ОРГАН ПО ПРИХОДИТЕ:
                                          / Теодора Стефанова /

 

 

 

Дата на поставяне: 20.12.2016 г.

Дата на сваляне: 03.01.2017 г.