Съобщение на отдел "Местни данъци и такси" до ДЕНИС КОРПОРЕЙШЪН ЕООД

Изх. № 18/02.09.2016 г.


ДО
ДЕНИС КОРПОРЕЙШЪН  ЕООД
Адрес за кореспонденция:
Общ. Каварна
С. Божурец
ул. „Пета” № 7
Представлявано от: Людмила Швабауер


СЪОБЩЕНИЕ

 На основание чл. 32 ал. 4 от ДОПК, в 14-дневен срок от обявяването следва да се явите в общинска администрация Каварна на адрес: гр. Каварна, ул. „ Добротица” № 26,  етаж 1, стая 103 при  инспектор Севджан Велиева за връчване на Акт за установяване на задължения  № 2384-1 / 11.08.2016 г.
 След изтичане на указания срок акта ще се счита за редовно връчен.

 
ОРГАН ПО ПРИХОДИТЕ:
                                 / Севджан Велиева  /


Дата на поставяне: 02.09.2016 г.
Дата на сваляне: 16.09.2016 г