Съобщение на отдел "Местни данъци и такси" до АРМАМОНИ ООД


Изх. № 29/22.12.2016 г.


ДО
АРМАМОНИ  ООД
Адрес за кореспонденция:
гр. Варна
р-н Одесос
ул. „Козлодуй” № 27, ап. 21, ет. 4
Представлявано от: Нюъл Теренс Нюджънт


СЪОБЩЕНИЕ


На основание чл. 32 ал. 4 от ДОПК, в 14-дневен срок от обявяването следва да се явите в общинска администрация Каварна на адрес: гр. Каварна, ул. „ Добротица” № 26,  етаж 1, стая 103 при  инспектор Димитричка Колева за връчване на Акт за установяване на задължения  № 2303-1/10.11.2016 г.
 След изтичане на указания срок акта ще се счита за редовно връчен.

 


ОРГАН ПО ПРИХОДИТЕ:
                                          / Димитричка Колева /

 

Дата на поставяне: 22.12.2016 г.
Дата на сваляне: 05.01.2017 г.