Съобщение на отдел "Местни данъци и такси" до АФИУЙ - ДЕВЕЛОПМЕНТ ООД, представлявано от Пол Атълс Грант

Изх. № 15/08.08.2016 г.

ДО
АФИУЙ - ДЕВЕЛОПМЕНТ  ООД
Адрес за кореспонденция:
гр. Балчик
ул. „Петър Берон” № 1
Представлявано от: Пол Атълс Грант


СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл. 32 ал. 4 от ДОПК, в 14-дневен срок от обявяването следва да се явите в общинска администрация Каварна на адрес: гр. Каварна, ул. „ Добротица” № 26,  етаж 1, стая 103 при  гл.специалист Теодора Стефанова за връчване на Акт за установяване на задължения  № 2278-1 / 20.06.2016 г. След изтичане на указания срок акта ще се счита за редовно връчен.

 
ОРГАН ПО ПРИХОДИТЕ:
                                 / Теодора Стефанова  /

 

Дата на поставяне: 08.08.2016 г.
Дата на сваляне: 23.08.2016 г.