Съобщение на Държавен вестник бр. 52 от 08.07.2016 г.

Община Каварна на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за Подробен устройствен план-парцеларен план за линейни обекти на техническата инфраструктура, представляваща изместване трасетата на въздушни елпроводи – СрН 20 кV и НН 220 V в имоти с идентификатори 07257.52.112 и 07257.501.714, по КККР на с. Българево, община Каварна, област Добрич.
Проектът се намира в отдел „Устройство на територията и инвестиции” при община Каварна и на основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в ,,Държавен вестник”, заинтересованите лица могат да се запознаят с него, като при необходимост могат да направят писмени искания, предложения и възражения до общинска администрация Каварна.
Съобщението е обнародвано в Държавен вестник бр. 52 от 08.07.2016 г.