Съобщение Изх. № 16/10.08.2016 г. на отдел "Местни данъци и такси" до БЪЛГАРИЯ ПРОПЪРТИ ООД

Изх. № 16/10.08.2016 г.

ДО
БЪЛГАРИЯ ПРОПЪРТИ  ООД
Адрес за кореспонденция:
гр. София
ж.к. Военна рампа
ул. „Двеста и втора” № 6, офис 8
Представлявано от: Димитър Неделчев Вринчев

СЪОБЩЕНИЕ

 На основание чл. 32 ал. 4 от ДОПК, в 14-дневен срок от обявяването следва да се явите в общинска администрация Каварна на адрес: гр. Каварна, ул. „ Добротица” № 26,  етаж 1, стая 103 при  инспектор Димитричка Колева за връчване на Акт за установяване на задължения  № 2271-1 / 31.05.2016 г.
След изтичане на указания срок акта ще се счита за редовно връчен.


ОРГАН ПО ПРИХОДИТЕ:
                                 / Димитричка Колева /

 

Дата на поставяне: 10.08.2016 г.
Дата на сваляне: 25.08.2016 г.