Съобщение до Яна Костадинова Тодорова

Община Каварна на основание чл.18а, ал. (10) от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с  чл. 128, ал. 3 от Закона за устройството на територията, съобщава на Яна Костадинова Тодорова, в качеството и на заинтересовано лице по чл. 131, ал. 2, т. 2 от (ЗУТ), като наследник на имот с идентификатор 35064.500.869 по КККР на гр. Каварна, община Каварна, област Добрич, че е изработен проект за Подробно устройствен план- план за застрояване (ПУП-ПЗ) засягащ  ПИ 35064.500.866 и ПИ 35064.500.869 в СО Старите лозя, гр. Каварна, общ. Каварна.

Проектът предвижда отреждане на ПИ 35064.500.866 за „ територия за рекреационни дейности“ – вилна зона (Ов) и свързано застрояване с ПИ 35064.500.869 в СО Старите лозя, гр. Каварна.

Преписката се намира в отдел „Устройство на територията и инвестициите“ при общ. Каварна, като при желание заинтересованото лице, може да се запознае с нея и отправи своите възражения, искания и предложения до Общинска администрация – Каварна в 14 дневен срок от обявяването  на настоящото съобщение, съгласно чл.128, ал.5 от Закона за устройство на територията.