Съобщение до Теодора Аврамова

Община Каварна на основание чл.18 а, ал. (10) от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 128, ал. 3 от Закона за устройството на територията (ЗУТ), съобщава на Теодора Аврамова, в качеството ѝ на заинтересовано лице по чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ (Собственик на имот с идентификатор 35746.501.623 по КККР на с. Камен бряг, община Каварна, област Добрич), че е издадена Заповед № 141/04.02.2022 г. на кмета на община Каварна, с която е одобрен проект за Подробен устройствен план – изменение на план за регулация и застрояване (ИПР) на УПИ II, квартал 20 по регулационния план на с. Камен бряг, общ. Каварна, обл. Добрич. Заповедта подлежи на обжалване на основание чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ пред Административен съд - гр. Добрич, чрез община Каварна в 14 дневен срок от съобщаването.