Съобщение до СПЛЕНДИД ООД - гр. Добрич

ОБЩИНА КАВАРНА
ОТДЕЛ „МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ”

Изх. № 17/26.08.2016 г.

ДО
СПЛЕНДИД ООД
Адрес за кореспонденция:
гр. Добрич
ул. „Хан Аспарух” № 18
Представлявано от: Йордан Димитров Андреев

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл. 32 ал. 4 от ДОПК, в 14-дневен срок от обявяването следва да се явите в общинска администрация Каварна на адрес: гр. Каварна, ул. „ Добротица” № 26,  етаж 1, стая 103 при  гл.специалист Теодора Стефанова за връчване на Акт за установяване на задължения  № 2347-1 / 06.07.2016 г.
След изтичане на указания срок акта ще се счита за редовно връчен.

ОРГАН ПО ПРИХОДИТЕ:
/Теодора Стефанова/

Дата на поставяне: 26.08.2016 г.
Дата на сваляне: 10.09.2016 г.