Съобщение до неизвестни лица

 

Валидно от дата 03.07.2020 г.

До дата 10.07.2020 г.

 

Община Каварна, на основание чл. 18а, ал. (10) от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 57а, ал. (2) от Закона за устройството на територията (ЗУТ), съобщава на НЕИЗВЕСТНИ ЛИЦА, в качеството им на собственици и/или ползватели на гаражи, поставени в имоти с идентификатори 35064.501.1579; 35064.501.1578; 35064.501.1576 и 35064.501.1575 по КККР на гр. Каварна, община Каварна, област Добрич, че е съставен Констативен акт по чл. 57а от ЗУТ № 4/03.07.2020 г. за установяване на административно нарушение.

Незаконосъобразно поставените гаражи са разположени:

1.  В северната част на имота, с адрес гр. Каварна, ул. „Ал. Стамболийски“ № 38

2.  В северната част на имоти, с адрес гр. Каварна, ул. „Н. Вапцаров“ №№ 43; 41; 39.

Констативният акт по чл. 57а, от ЗУТ № 4/03.07.2020 г. е на разположение и може да се получи от заинтересованите лица в Общинска администрация – Каварна, с адрес гр. Каварна, ул. „Добротица” № 26, стая № 208, в 7 (седем) дневен срок от настоящото съобщение. След изтичането на срока, съобщението се смята за връчено.

Възражения срещу Констативния акт могат да се направят в 3 (тридневен) срок от връчването му, съгласно с чл. 57а, ал. (2) от ЗУТ.