Съобщение до неизвестни лица

Валидно от дата 15.06.2020 г

До дата 22.06.2020 г.

 

Община Каварна, на основание чл. 18а, ал. (10) от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 57а, ал. (2) от Закона за устройството на територията (ЗУТ), съобщава на НЕИЗВЕСТНИ ЛИЦА, в качеството им на собственици и / или ползватели на гаражи, поставени в имоти с идентификатори 35064.501.1564; 35064.501.1575; 35064.501.1574 и 35064.501.1573 по КККР на гр. Каварна, община Каварна, област Добрич, че е съставен Констативен акт по чл. 57а от ЗУТ № 3 / 15.06.2020 г. за установяване на административно нарушение.

Незаконосъобразно поставените гаражи са разположени:

1. Северно от жилищен блок „Витоша“, с адрес гр. Каварна, ул. „България“ № 35, 37 и 39

2. Северно от жилищен блок „Витоша“, в южната част на дворовете на къщите, общинска собственост, с адреси гр. Каварна, ул. „Н. Й. Вапцаров“ № 35, 37 и 39.

Констативният акт по чл. 57а, от ЗУТ № 3 / 15.06.2020 г. е на разположение и може да се получи от заинтересованите лица в Общинска администрация – Каварна, с адрес гр. Каварна, ул. „Добротица” № 26, стая № 208,  в 7 (седем) дневен срок от настоящото съобщение, след изтичането на който съобщението се смята за връчено.

Възражения срещу него могат да се направят в 3 (тридневен) срок от връчването, съгласно с чл. 57а, ал. (2) от ЗУТ.