Съобщение до наследниците на Иван Ангелов Иванов

Валидно от дата 22.07.2021 г.

До дата 28.07.2021 г.

СЪОБЩЕНИЕ ДО НАСЛЕДНИЦИТЕ НА ИВАН АНГЕЛОВ ИВАНОВ

Община Каварна, на основание чл. 18а, ал. (10) от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 57а, ал. (2) от Закона за устройството на територията (ЗУТ), съобщава на:

  • ДИМИТРИЧКА АНГЕЛОВА ИВАНОВА;
  • ВИРГИНИЯ ИВАНОВА ИВАНОВА;
  • МИЛИЦА ИВАНОВА ИВАНОВА,

всички те с адрес гр. Добрич, област Добрич, бул. „Русия” № 51, ет. 14, ап. 92, в качеството им на наследници на Иван Ангелов Иванов, управител на дружеството „Вига - Флора“ ЕООД, с ЕИК 201554093, със седалище гр. Генерал Тошево, ул. „Черноризец Храбър“ № 14, че е съставен Констативен акт по чл. 57а от ЗУТ № 5 / 27.05.2021 г. за установяване на административно нарушение.

Незаконосъобразно поставения преместваем обект „павилион за търговия“ е разположен от южната страна на Народно читалище „Съгласие - 1890” гр. Каварна, област Добрич, върху Петно № 17 по схемата за разполагане на преместваеми обекти по реда на чл. 56 от ЗУТ за гр. Каварна, в общински имот с идентификатор 35064.501.9684 по КККР на гр. Каварна, община Каварна, област Добрич, представляващ част от улица „Г. С. Раковски“, гр. Каварна.

Констативният акт по чл. 57а, от ЗУТ № 5 / 27.05.2021 г. е на разположение и може да се получи от заинтересованите лица в Общинска администрация – Каварна, с адрес гр. Каварна, ул. „Добротица” № 26, стая № 208, в 7 (седем) дневен срок от настоящото съобщение, след изтичането на който съобщението се смята за връчено.

Възражения срещу него могат да се направят в 3 (тридневен) срок от връчването, съгласно с чл. 57а, ал. (2) от ЗУТ.

Прикачени файлове