Съобщение до Ирина Лазарова

Община Каварна на основание чл.18а, ал. (10) от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 128, ал. 3 от Закона за устройството на територията(ЗУТ), съобщава на Ирина Лазарова, в качеството и на заинтересовано лице по чл. 131, ал. 2, т. 2 от ЗУТ (Собственик на имот с идентификатор 35746.501.82 по КККР на с. Камен бряг, че е изработен проект за подробен устройствен план – изменение на план за регулация и застрояване /ИПРЗ/ за УПИ XXVI-82 в кв. 15 по РП на с. Камен бряг, общ. Каварна, обл. Добрич. С плана за регулация се предвижда съвместяване на регулационните линии на УПИ XXVI-82 в кв. 15 по РП на с. Камен бряг, общ. Каварна с имотните граници на ПИ с идентификатор 35746.501.82 по КК и КР на с. Камен бряг, общ. Каварна.. С плана за застрояване за УПИ XXVI-82 в кв. 15 по РП на с. Камен бряг, общ. Каварна се предвиждат ограничителни застроителни линии в Устройствена зона „Жм” при следните условия: П застр. ≤ 60%; К инт. ≤ 1.2; П озел. ≥ 40%; h ≤ 3 ет. (≤ 10м); Начин на застрояване – „е”, съгласно графичната част на плана. Преписката се намира в отдел „Устройство на територията и инвестициите“ при общ. Каварна, като при желание заинтересованите лица, може да се запознаят с нея и отправи своите възражения, искания и предложения до Общинска администрация – Каварна в 14 дневен срок, съгласно чл.128, ал.5 от ЗУТ от обявяването на настоящото съобщение.