Съобщение до Галина Алиева

Община Каварна на основание чл.18а, ал. (10) от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 128, ал. 3 от Закона за устройството на територията(ЗУТ), съобщава на Галина Алиева, в качеството и на заинтересовано лице по чл. 131, ал. 2, т. 2 от ЗУТ (Собственик на имот с идентификатор 35064.501.2024 по КККР на гр. Каварна, община Каварна, област Добрич), че е издадена Заповед № 780/02.09.2021 г. на Кмета на община Каварна, с която е одобрен проект за Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за УПИ VII-2025, кв. 78, гр. Каварна, община Каварна, област Добрич.

Заповедта подлежи на обжалване на основание чл. 215, ал.1 и ал. 4 от ЗУТ пред Административен съд - гр. Добрич, чрез община Каварна в 14 дневен срок от съобщаването.