Съобщение до Елена Чавдарова

Община Каварна на основание чл.18а, ал. (10) от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 128, ал. 3 от Закона за устройството на територията(ЗУТ), съобщава на Елена Чавдарова, в качеството и на заинтересовано лице по чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ (Собственик на имот с идентификатор 35064.118.18, 35064.118.34 и 35064.118.34 по КККР на гр. Каварна, община Каварна, област Добрич, че е изработен проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП - ПЗ) в частта му за ПИ 35064.118.42 по по КККР на гр. Каварна, общ. Каварна, обл. Добрич.С подробния устройствен план – план за застрояване се цели отреждане на ПИ 35064.118.42, за „предимно производствена зона“ за обект „Винарска изба“. Предвижда се ниско етажно свободно застрояване. Преписката се намира в отдел „Устройство на територията и инвестициите“ при общ. Каварна, като при желание заинтересованите лица, може да се запознаят с нея и отправи своите възражения, искания и предложения до Общинска администрация – Каварна в 14 дневен срок, съгласно чл.128, ал.5 от ЗУТ от обявяването на настоящото съобщение.