Съобщение до Денко Марчев Стойчев

Община Каварна на основание 61, ал. 3 от АПК, във връзка с § 4 от ПР на ЗУТ и чл. 128, ал. 3 от ЗУТ, съобщава на Денко Марчев Стойчев в качеството си на собственик на УПИ XI в кв. 22` по регулационния план на с. Камен бряг, община Каварна, област Добрич (представляващ имот с идентификатор 35746.501.157 по КККР на с. Камен бряг), че е издадена Заповед на кмета на община Каварна № 189/12.03.2016 г., с която се разрешава изработването на проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за УПИ X-156 в кв. 22` по регулационния план на с. Камен бряг, община Каварна, област Добрич.
На основание чл. 128, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ заинтересованите могат да се запознаят с нея и отправят своите възражения, искания и предложения до общинска администрация Каварна в 14 дневен срок от получаване на настоящото обявление.
Преписката се намира в отдел „Устройство на територията и инвестиции” при община Каварна.