Съобщение за инвестиционно предложение на „АКВАТЕК ТРЕЖЪР“ ЕООД

Във връзка с чл. 6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, Община Каварна съобщава на обществеността и засегнатите лица, че обществен достъп до информацията по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, за инвестиционно предложение за „Разширение на апартаментен комплекс „Топола Скайс“ в ПИ № 72693.149.148, в землището на с. Топола, общ. Каварна, област Добрич с възложители „АКВАТЕК ТРЕЖЪР“ ЕООД ще бъде осигурен в сградата на Общинска администрация Каварна, стая 309 всеки работен ден от 08:00 до 17:00 часа в периода от 22.10.2020 г. до 05.11.2020 г. вкл.
Възражения и становища от заинтересованите лица могат да се подават в деловодството на Община Каварна, гр.Каварна, ул. „Добротица” № 26 и в РИОСВ – Варна, гр.Варна, ул. „Ян Палах” № 4.