Съобщение

На основание чл.26, ал.2 от Закон за нормативните актове, община Каварна обявява Проект на Наредба за водене на регистър  на общинските детски градини и общински детски комплекс /център за подкрепа личностно развитие/ на община Каварна на интернет страницата на община Каварна www.kavarna.bg,секция "Общински съвет" раздел "Проекти на нормативни актове".  Във връзка с чл.77 от АПК заинтересованите лица могат в 14-дневен срок от публикуване на настоящия проект на Iнтернет страницата на Община Каварна да направят предложения и да изразят становища по проекта в деловодството на община Каварна.