СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми граждани,

На основание Заповед № 349/06.04.2022 г. на кмета на Община Каварна, издадена на основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл.5, ал.7 от Кодекса за социално осигуряване и във връзка чл. 2, т.1 и т.2 и чл.40, ал.3 от Наредба за пенсиите и осигурителния стаж, ви информираме следното:

1. Административната услуга на Община Каварна по издаване на Удостоверение за осигурителен доход (обр. УП – 2) и Формуляр и образец за пенсия по българското законодателство и по регламенти (обр. УП – 3) е безплатна и гражданите не дължат никакви такси за разходи по издаването им.

2. Към заявлението за издаване на обр. УП – 2 и/или обр. УП – 3 моля да вписвате телефонен номер на заявителя за обратна връзка, в случай, че сме готови с обработката на документите ви по-рано от законноустановения срок.

3. Заявителят може да упълномощи представител по издадено обикновено пълномощно, без нотариална заверка, както за подаване на заявление, така и за получаване на обр. УП – 2 и/или обр. УП - 3, като за образец на пълномощно попитайте в Деловодство на Общинска администрация – Каварна или съответното кметство.

4. Постъпилите заявления от граждани за издаване на обр. УП - 2 и/или обр. УП – 3 се обработват от Общинска администрация - Каварна или от кметства Белгун, Вранино и Българево (в зависимост от наличен архив с данни за съответния гражданин).

5. Срокът за издаване на обр. УП – 2 и обр. УП – 3 е 14 (четиринадесет) календарни дни, считано от датата на входящия номер на заявлението ви, съгласно чл.5, ал.7, т.3 от КЗСО.

6. В Деловодството на Общинска администрация – Каварна или на съответното кметство ще получите 2 (два) идентични екземпляра от обр. УП – 2 и/или обр. УП – 3 (в зависимост от вида на заявения документ) срещу подпис на гише.

Прикачени файлове