Списък на допуснатите кандидати за съдебни заседатели за Районен съд - Каварна

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т – К А В А Р Н А

 

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ ЗА РАЙОНЕН СЪД – КАВАРНА

 

Общинският съвет – Каварна на основание чл. 68 от Закона за съдебната власт публикува списък на допуснатите кандидати за съдебни заседатели към Районен съд – Каварна заедно с техните автобиографии и мотивационни писма:

 

  1. Маруся Петрова Георгиева;
  2. Мария Леонидова Дутева;
  3. Любов Ивановна Киорогло;
  4. Йордан Атанасов Георгиев;
  5. Андон Атанасов Андонов

 

Изслушването на кандидата за съдебен заседател ще се състои на 21.01.2020 г. от 10.00 часа в заседателната зала на Общински съвет – Каварна на третия етаж в сградата на  Община Каварна в публично заседание.

Не по-късно от три работни дни преди изслушването юридически лица с нестопанска цел, определени за извършване на общественополезна дейност, могат да представят на Общински съвет -  Каварна  становища за кандидата, включващи и въпроси, които да му бъдат поставяни. Анонимни становища и сигнали не се разглеждат.

 

 

Мима Василева

Председател на Временната комисия за изготвяне на предложение за избор на съдебни заседатели при Районен съд  – Каварна

 

Документи на кандидатите за съдебни заседатели за Районен съд – Каварна