Публичен търг с явно с наддаване на 12.08.2016 год. от 10.00 часа в залата на Община Каварна


ОБЩИНА КАВАРНА
обявява на 12.08.2016 год. от 10.00 часа в залата на Община Каварна
 на втори етаж – стая №209

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

 за отдаване под наем на част от сграда с идентификатор 35064.501.1201.1 по КККР на град Каварна, с предназначение: административна сграда, актувана с АОС № 2/09.06.1995г., с площ  от 32 кв.м., цялата с площ от 91 кв.м., находяща се в град Каварна, ул. „Добротица”№5Начална тръжна наемна цена 32,00лв. /без ДДС/ на месец.
Тръжните документи се закупуват от касата на общината на  ул.”Добротица” № 26,  до 17.00 часа  на 09.08.2016год., като цената на един комплект е 10.00 лв. /десет лева/.
Срока за подаване на заявленията до 17.00 часа на 10.08.2016г. в деловодството на Община Каварна ул.”Добротица” № 26.
Депозитна вноска, представляваща 10% от наемната цена, в размер на 3,20 лв. се внася на касата на Община Каварна ул.”Добротица” № 26, до  17.00 часа. на  10.08.2016 год.  
Оглед – всеки работен ден от 09.00 ч. до 16.00 ч.                  
Необходими документи за участие:
•Декларация, че участникът няма не погасени задължения към отдел ”МДТ” при  Община Каварна с настъпил падеж; 
•Актуално удостоверение от НАП, че няма не погасени задължения към държавата;
•Нотариално заверено пълномощно, в случай че кандидатът се представлява от пълномощник;

Справки на тел.: 0570/8-18-19.