Публичен търг с явно наддаване на 18.03.2021г. от 14.00 часа

ОБЩИНА КАВАРНА

обявява на 18.03.2021г. от 14.00 часа в заседателната зала на първи етаж на Община Каварна

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

За отдаване под наем на петно № 6 (шест) по схема за разполагане на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ, в поземлен имот - публична общинска собственост с идентификатор № 35064.501.9973  по КККР на гр. Каварна (в съседство с ул. „Георги Кирков), с площ 10,50 кв.м. за поставяне на преместваем обект за търговска дейност, продажба на плодове и зеленчуци, съгласно заповед № 139/19.02.2021г. на Кмета на община Каварна. Срокът на договора е 5г. Начална тръжна наемна месечна цена е 52,50лв. без ДДС. Тръжните документи се заплащат на касата в Общината на  ул. ”Добротица” № 26, до 17.00 часа на 12.03.2021г., като цената е 10.00 лв. и се получават в стая № 206. Депозитна вноска в размер на 63,00лв. и се внася на касата на Община Каварна до 17.00 часа на 15.03.2021г. Срокът за подаване на заявленията е до 17.00 часа на 16.03.2021г. в деловодството на Община Каварна, ул. ”Добротица” № 26. Оглед – всеки работен ден от 09.00ч. до 16.00ч.

Необходими документи за участие:

1. Квитанция за закупени тръжни книжа и вносна бележка за внесен депозит.

2. Декларация, че участникът е запознат с условията на търга, извършил е оглед на обекта и го приема във вида съществуващ към момента на огледа и е съгласен с клаузите на договора и Декларация, че участникът няма не погасени задължения към отдел „МДТ” при община Каварна и общината.

3. Актуално удостоверение от НАП, че участникът няма не погасени задължения към държавата. 

4.Нотариално заверено пълномощно,в случай че кандидатът се представлява от пълномощник.

Справки на тел.: 0570/8-18-19.